Gebruikersvoorwaarden

Masterscout gebruikersvoorwaarden

Het is zeer belangrijk dat u onze Gebruiksvoorwaarden en Spelregels leest en begrijpt voordat u Virtuele aandelen koopt . Als u deze niet begrijpt of er niet mee akkoord gaat, koop dan alstublieft geen Virtuele aandelen en maak op geen enkele andere manier gebruik van de Dienst.

BELANGRIJKE RISICO'S:

 • Uw geld is in gevaar wanneer u Virtuele aandelen koopt op Masterscout. U kunt uw geld verliezen. Koersen van Virtuele aandelen van spelers kunnen dalen of stijgen.
 • Het is mogelijk dat u uw Virtuele aandelen op een bepaald moment niet kunt verkopen. Uw mogelijkheid om Virtuele aandelen te verkopen wordt beïnvloed door de mate van vraag naar Virtuele aandelen onder andere gebruikers op het platform. Wij kopen geen Virtuele aandelen terug.
 • Wij kunnen de Commissie of de basis waarop zij wordt betaald van tijd tot tijd verhogen.
 • Wij kunnen productkenmerken en/of functionaliteit toevoegen, verwijderen of wijzigen. Dit kan invloed hebben op hoe of wanneer u Virtuele aandelen kunt kopen of verkopen en/of anderszins gebruik kunt maken van het platform.
 • Wanneer wij wezenlijke veranderingen aanbrengen die in uw nadeel zijn, zullen wij u daarvan ten minste 30 dagen van tevoren in kennis stellen door u te waarschuwen op de homepage van deze site of per e-mail.
 • Het kan nodig zijn dat wij van tijd tot tijd contact met u opnemen in overeenstemming met deze voorwaarden.

Additionele voorwaarden bèta lancering
De huidige release betreft een bèta release. Dat betekent dat:

 • Nog niet alle functionaliteit in de app aanwezig is.
 • Er een hogere kans is op bugs en errors tijdens het gebruik van de app.
 • De oplostijd van mogelijke bugs en errors zorgt voor een (langere) periode dat de app niet beschikbaar is.
 • We gebruikers actief vragen om feedback om Masterscout te verbeteren.

1. INLEIDING

1.1. "Masterscout", een platform waarin Virtuele aandelen van voetballers worden aangeboden, aan u verstrekt door Masterscout B.V. ("Masterscout", "ons", "wij" of "onze").

1.2. De maatschappelijke zetel van Masterscout B.V. is te Ceresstraat 13, 4811 CA in Breda.

1.3. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen. Zij beschrijven de basis waarop u gebruik mag maken van Masterscout, dat toegankelijk is via onze website op www.masterscout.io (de "Website") en via onze software applicatie (de "App") (samen de "Dienst").

1.4. Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met de spelregels , eventuele specifieke promotie- of prijsvraagvoorwaarden ("Promotieregels") en ons Privacybeleid en Cookiebeleid, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Masterscout met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

1.5. Als er een conflict of inconsistentie is tussen:

deze Gebruiksvoorwaarden;

de spelregels; en/of

alle Promotieregels,

zullen zij in die volgorde prevaleren.

1.6. Door het openen van, inloggen op of anderszins gebruiken van enig deel van de Dienst, bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden (inclusief, om twijfel te voorkomen, deze Gebruiksvoorwaarden, de Spelregels en alle toepasselijke Promotieregels) gelezen en begrepen hebt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1.7. Wij raden u aan een kopie van de Gebruikersvoorwaarden af te drukken voor uw toekomstig gebruik.

1.8. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden dient u niet op de aanvaardingsknop te klikken en dient u de Dienst niet te gebruiken.

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

2.1. Wanneer bepaalde woorden en uitdrukkingen in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, hebben zij specifieke betekenissen (deze staan bekend als "gedefinieerde termen"). U kunt deze gedefinieerde termen herkennen doordat ze met hoofdletters beginnen (zelfs als ze niet aan het begin van een zin staan). Waar een gedefinieerde term wordt gebruikt, heeft deze de betekenis die hieronder wordt uiteengezet of die eraan wordt gegeven in de sectie van deze Gebruiksvoorwaarden waar de term werd gedefinieerd (u kunt deze betekenissen vinden door te kijken naar de zin waar de gedefinieerde term tussen haakjes en spaties staat).

"Rekening" verwijst naar een Masterscout-rekening aangehouden door een Rekeninghouder.

"Rekeninghouder" is een persoon die een Account heeft geopend op Masterscout, via de Website of de App.

"App" verwijst naar het middel waarmee onze dienstverlening wordt aangeboden aan de Rekeninghouders.

"Toepasselijk Recht" betekent alle toepasselijke wetten, voorschriften, praktijkcodes, richtlijnen, besluiten, bevelen en decreten opgelegd door de wet of een bevoegde nationale of internationale gouvernementele of quasi-gouvernementele regelgevende instantie, met inbegrip van alle reclame -voorschriften en wetgeving inzake gegevensbescherming.

"Virtuele aandelen" verwijst naar het instrument dat is uitgegeven per voetballer op Masterscout en waar mee gehandeld (aankoop en verkoop) kan worden op het platform.

"FTB" verwijst naar de interne betaalmunt van Masterscout. De waarde van alle Virtuele aandelen zijn uitgedrukt in FTB.

"Order" betekent het plaatsen van een aan of verkooptransactie om een Virtueel aandeel te kopen die op de markt te koop worden aangeboden tegen een bepaalde prijs.

"Balans" betekent het Saldo (in FTB currency uitgedrukt) die op een bepaald moment op uw Rekening worden aangehouden, zoals weergegeven op de overzichtspagina van uw Account.

"Commissie" betekent de door Masterscout in rekening gebrachte administratiekosten op in aanmerking komende transacties, of op andere wijze in rekening gebracht in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De huidige in rekening gebrachte commissie op transacties is te vinden in onze spelregels.

"Inhoud" betekent alle informatie, gegevens, afbeeldingen, foto's, video's, tekst en andere inhoud weergegeven op de Website, de App en/of de Dienst (met inbegrip van de Inhoud van Derden).

"Cookiebeleid" betekent het cookiebeleid van Masterscout, zoals dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, waarvan de huidige versie hier beschikbaar is.

"Overmacht" verwijst naar elke gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle die leidt tot een vertraging of verzuim in de uitvoering van onze contractuele verplichting(en), met inbegrip van overmacht, beperkingen van overheidswege (met inbegrip van de weigering, opschorting of intrekking van een noodzakelijke vergunning wanneer een dergelijke weigering, opschorting of intrekking buiten onze redelijke controle valt), oorlogen, het uitbreken van vijandelijkheden, rellen, burgerlijke onlusten, opstanden, daden van terrorisme, brand, explosies, overstromingen, epidemieën, pandemieën, diefstal, kwaadwillige schade, computerhacks, stakingen, uitsluitingen, vertraging en uitval van leveringen en onderaannemers, stroomuitval, internetstoringen en/of enige andere oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

"Spelregels" zijn de regels die de werking van de Dienst beschrijven. Deze zijn hier te vinden.

"Inactieve Rekening" verwijst naar een Rekening waar de Rekeninghouder gedurende meer dan drie jaar geen toegang heeft gehad tot zijn Rekening.

"Initiële aanbieding van een Speler" wordt gedefinieerd in artikel 8.11.

"Materiële inbreuk" betekent:

 1. wanneer een gebruiker in strijd handelt met een bepaling van artikel 4.2, 4.3 of 4.4;
 2. waar Masterscout anderszins in haar redelijke discretie bepaalt dat het handelsgedrag van de gebruiker neerkomt op een wezenlijke inbreuk naar aanleiding van een onderzoek naar Verdachte transacties; of
 3. wanneer wij, redelijk handelend, van mening zijn dat uw handelen of nalaten neerkomt op een wezenlijke inbreuk op onze Gebruikersvoorwaarden.

"Privacybeleid" is het Masterscout privacybeleid, zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, waarvan de huidige versie hier beschikbaar is.

"Dienst" wordt gedefinieerd in artikel 1.1.

"Verdachte orders" wordt gedefinieerd in artikel 16, lid 1.

"Gebruiksvoorwaarden" wordt gedefinieerd in artikel 1.4.

"Inhoud van Derden" betekent alle inhoud beschikbaar op de website die toebehoort aan een derde partij, inclusief de namen en afbeeldingen van sportteams, organisatoren van evenementen of spelers weergegeven op de Website of op de App.

"Gebruiker", "u" en/of "uw" verwijst naar een bezoeker van de Website en/of de App in het algemeen of een Rekeninghouder (zoals van toepassing).

"Door Gebruikers Geproduceerde Content" wordt gedefinieerd in artikel 15.1.

Investfase“ is de fase waarin de initiële uitgifte van Virtuele aandelen van een speler wordt uitgevoerd.

2.2. Alle verwijzingen naar "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

2.3. Alle verwijzingen in deze Gebruiksvoorwaarden naar het enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en vice versa.

2.4. Alle verwijzingen naar "de" omvatten ook "een" en vice versa.

3. ONS RECHT OM DE DIENST TE WIJZIGEN

3.1. Wij kunnen productkenmerken of functionaliteit van de Dienst toevoegen, verwijderen of wijzigen. Dit kan invloed hebben op hoe of wanneer u Virtuele aandelen kunt kopen of verkopen of anderszins gebruik kunt maken van Masterscout. Indien dergelijke wijzigingen nadelig zijn voor gebruikers, zullen wij u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door u te waarschuwen op de homepage van de Website of via e-mail.

3.2. Wij behouden ons het recht voor om kenmerken van voetballers en hun virtuele aandelen te wijzigen.

3.3. Wij behouden ons het recht voor om eenmaal per kalenderkwartaal de Commissie die wij berekenen voor in aanmerking komende transacties te verhogen.

3.4. Wij kunnen de Dienst wijzigen om te voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving of indien wij hiertoe verplicht worden door een toezichthouder.

3.5. Alle wezenlijke veranderingen in de Dienst zullen in de Gebruikersvoorwaarden worden weergegeven. Wij zullen u ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd schriftelijk op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in de Dienst die ten nadele zijn van de gebruikers.

3.6. Uw voortgezet gebruik van de Dienst (inclusief door de voortzetting van uw portefeuille) nadat een van de wijzigingen waarnaar in dit artikel 3 wordt verwezen, is doorgevoerd, vormt uw aanvaarding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Dienst en dient u ofwel:

3.6.1. onmiddellijk de Virtuele aandelen te koop aan te bieden volgens de spelregels en zodra de aandelen verkocht zijn (of eerder) uw gebruik van de Dienst stop te zetten en ons zo snel als praktisch mogelijk is te laten weten dat u uw Account wenst te sluiten; of

3.6.2. ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat wij uw Account kunnen sluiten in overeenstemming met de procedure uiteengezet in artikel 4.1.2.

4. UW GEBRUIK VAN ONZE DIENST

4.1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de Dienst van u in te trekken en/of uw Account op te schorten in overeenstemming met de procedure voor Verdachte Orders in artikel 16. Indien wij bepalen dat afsluiting van uw Account noodzakelijk is, zullen wij uw Account als volgt beëindigen:

4.1.1. SLUITING OP DOOD FEIT: wanneer wij vaststellen dat u een Materiële Schending hebt begaan, kunnen wij uw Account beëindigen in overeenstemming met de volgende procedure:

4.1.1.1. uw Account op te schorten en u de toegang daartoe te ontzeggen;

4.1.1.2. uw oorspronkelijke stortingen in contanten aan u terugbetalen verminderd met eventuele opnames die u hebt verricht verminderd met eventuele verliezen die u mogelijk hebt geleden (als gevolg van de waardevermindering van Virtuele aandelen) verminderd met eventuele verliezen die wij hebben geleden als gevolg van uw Materiële Inbreuk; en

4.1.1.3. uw Rekening te beëindigen; u zult niet gerechtigd zijn tot het behouden of opeisen van welke winsten dan ook, waardestijging van uw Virtuele aandelen en/of andere uitbetalingen of bedragen boven uw stortingen in contanten.

4.1.2. AFSLUITING OP GOEDE KRACHT: wanneer (i) wij bepalen dat uw gedrag niet neerkomt op een Materiële Schending, maar dat beëindiging van uw Account nog steeds noodzakelijk is; (ii) u ervoor kiest om uw Account te beëindigen en/of (iii) u ervoor kiest om uzelf uit te sluiten, kunnen wij uw Account beëindigen overeenkomstig de volgende procedure:

4.1.2.1. uw Account op te schorten en u de toegang daartoe te ontzeggen;

4.1.2.2. uw vrije FTB Saldo (zoals zichtbaar op Accountpagina) zo snel als praktisch mogelijk is terug te geven;

4.1.2.3 uw Account te beëindigen.

4.2. U mag niet:

4.2.1. de Dienst of enige servers of netwerken verbonden met de Dienst te verstoren of te ontwrichten, inclusief door het verzenden van wormen, virussen, malware, spyware of enige andere code van destructieve, kwaadaardige of verstorende aard. U mag geen inhoud of code injecteren of op andere wijze de manier waarop een pagina van de Dienst wordt weergegeven in uw browser of apparaat wijzigen of verstoren;

4.2.2. toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Dienst via een middel dat niet vooraf door ons schriftelijk is goedgekeurd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geautomatiseerde apparaten, scripts, bots, spiders, crawlers of scrapers (met uitzondering van standaard zoekmachinetechnologieën);

4.2.3. proberen een andere gebruiker van de Dienst te beperken in het gebruik of het plezier van de Dienst en u mag de schending van de Gebruikersvoorwarden door anderen niet aanmoedigen of vergemakkelijken;

4.2.4. de Dienst te gebruiken voor illegale, frauduleuze of ongeoorloofde doeleinden; of

4.2.5. de Dienst of Inhoud te wijzigen, aan te passen of te veranderen, of een andere website te wijzigen, aan te passen of te veranderen, zodat op onnauwkeurige wijze een verband met de Dienst of met ons wordt gesuggereerd.

4.3. Door gebruik te maken van onze Dienst, bevestigt u en stemt u ermee in dat u:

4.3.1. ten minste 18 jaar oud bent of ouder dan de wettelijke leeftijd om deze Dienst te mogen gebruiken onder de Toepasselijke Wetgeving van het land waar de gebruiker aanwezig of woonachtig is, en dat u begrijpt dat deze Dienst door minderjarigen een strafbaar feit is;

4.3.2. woonachtig zijn in Nederland, België of in het Verenigd Koninkrijk.

4.3.3. juridisch in staat zijn bindende overeenkomsten te sluiten;

4.3.4. een fysiek persoon bent;

4.3.5. geen professionele voetballer, official of andere deelnemer bent in een professionele sport, competitie of liga met betrekking waartoe wij onze Dienst aanbieden, tenzijn anders met elkaar overeengekomen;

4.3.6. geen gelden storten die afkomstig zijn van criminele en/of andere ongeoorloofde activiteiten of criminele activiteiten ontplooien waarbij een Rekening direct of indirect betrokken is;

4.3.7. geen gelden storten via een Kaart en/of bankrekening op naam van een derde en/of gebruik maken van een Kaart en/of bankrekening in een rechtsgebied waar onze Dienst verboden is;

4.3.8. zal voldoen aan alle Toepasselijke Wetgeving.

4.4. Door gebruik te maken van onze Dienst, bevestigt u verder en gaat u ermee akkoord dat u:

4.4.1. geen toegang tot of gebruik van de Dienst zal maken van buiten Nederland, België of het Verenigd Koninkrijk;

4.4.2. niet handelen namens, of in samenwerking met, een andere partij wanneer u gebruik maakt van onze Dienst;

4.4.3. zal uw Account gegevens up-to-date houden wat betreft de volgende: voor- en achternaam, land van verblijf, postadres, geldig email adres;

4.4.5. tijdens het registratieproces waarheidsgetrouwe, volledige en correcte informatie hebben verstrekt;

4.4.6. niet meer dan één rekening bij ons zal openen;

4.4.7. zal, als Rekeninghouder, geen andere persoon toestaan om toegang te krijgen tot uw Rekening, deze te gebruiken, er geld op te storten of te handelen vanuit uw Rekening;

4.4.8. zal geen inhoud of afbeeldingen online plaatsen die op enigerlei wijze onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, intimiderend of anderszins schadelijk zijn voor de reputatie van Masterscout (inclusief op enige social media platforms);

4.4.9. alleen uw eigen geld op uw Account storten en, in het bijzonder, u zult geen gebruik maken van geleend of uitgeleend geld van een andere persoon of bedrijf, of een bank, krediet of leenfaciliteit, om Orders te plaatsen op het platform of geld te storten op uw Account.

4.5. De beschikbaarheid van onze Dienst vormt geen aanbod, verzoek of uitnodiging van onze kant voor het gebruik van onze Dienst in enig rechtsgebied waarin dergelijk gebruik bij wet verboden is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige overtreding van lokale, nationale, federale, staats- of andere wetten die kunnen optreden als gevolg van uw gebruik van de Dienst.

4.6. U mag op elk moment slechts één open inlogsessie voor uw Account openen (dit omvat ook via de Website en/of de App via uw mobiele apparaat).

4.7. Als wordt vastgesteld dat u een van de Gebruikersvoorwaarden hebt geschonden:

4.7.1. Elke order die u op het toepasselijke moment hebt geplaatst, kan worden geannuleerd, en wij kunnen de Dienst terugtrekken en uw account beëindigen in overeenstemming met artikel 4.1;

4.7.2. er zal geen verplichting zijn voor Masterscout om enige bedragen aan u te betalen die anders betaalbaar zouden zijn geweest met betrekking tot enige door u geplaatste Order; en

4.7.3. wij kunnen de zaak voorleggen aan de politie, instanties voor misdaadpreventie, voogden en/of familieleden, of een bevoegde regelgevende instantie (met inbegrip van bestuursorganen op sportgebied).

5. EEN REKENING REGISTREREN

5.1. Om een rekening te openen, moet u de volgende informatie, samen met alle andere gevraagde informatie, verstrekken in het formulier voor het openen van een rekening:

5.1.1. uw geboortedatum (waaruit blijkt dat u ouder bent dan achttien (18) jaar);

5.1.2. uw voor- en achternaam;

5.1.3. uw woonplaats;

5.1.5. uw geldige e-mailadres; en

5.1.6. een vertrouwelijke gebruikersnaam en een wachtwoord naar keuze.

5.2. Wanneer u een aanvraag indient om Rekeninghouder te worden, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om bewijs van identiteit en adres te vragen, zoals:

 1. een paspoort of een nationale identiteitskaart; en/of
 2. een rijbewijs; en/of
 3. een recente energierekening; en andere redelijke documentatie, en het uitvoeren van de vereiste controles, om de informatie te verifiëren die u hebt verstrekt in uw formulier voor het openen van een rekening.

5.3. Het is niet toegestaan om geld op te nemen van uw Rekening, tenzij u het verificatieproces heeft voltooid. Als uw verificatie niet naar tevredenheid van Masterscout kan worden voltooid, zal uw Rekening worden opgeschort, en zal het opnemen van geld niet worden toegestaan, totdat een dergelijke aanvullende verificatie naar tevredenheid is voltooid. Als, tijdens het verificatie proces, u minderjarig blijkt te zijn of u anderszins niet voldoet aan de verificatie, zal uw Rekening voor onbepaalde tijd worden opgeschort, en geen verder handelen zal worden toegestaan vanaf uw Rekening totdat u het verificatie proces op een later tijdstip naar tevredenheid heeft voltooid.

5.4. Wij zijn onderworpen aan een reglementaire vereiste om de bron van fondsen te verifiëren die op bepaalde stortingen en opnames worden geplaatst. Daartoe kunnen wij u om andere informatie of documentatie vragen die wij redelijkerwijs nodig hebben om uw identiteit, uw bron van fondsen en/of uw naleving van de Gebruikersvoorwaarden en andere Toepasselijke Wetgeving te verifiëren. Wij kunnen uw account opschorten op het moment dat wij om documentatie over de bron van fondsen (of andere verificatie-informatie) vragen. Als alternatief kunnen wij, redelijk handelend, uw account opschorten of beëindigen wanneer u niet reageert op onze verzoeken, of anderszins nalaat dergelijke informatie of documentatie te verstrekken om uw verificatie succesvol te voltooien (naar eigen goeddunken). Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij nodig achten door te geven aan de relevante autoriteiten zoals het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

5.5. Wij kunnen ook van tijd tot tijd om aanvullende informatie vragen, om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over uw identiteit en geldbron hebben, accuraat blijft.

5.6. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens (inclusief contactgegevens) op uw Account actueel en up-to-date zijn, omdat het nalaten hiervan kan resulteren in orders of betalingen die worden vertraagd, geweigerd of betalingen die onjuist worden uitgegeven.

5.7. Er is niet meer dan één Account toegestaan per Rekeninghouder.

5.8. Wij behouden ons het recht voor om vermoedelijk dubbele Accounts op te schorten of af te sluiten in overeenstemming met het proces beschreven in artikel 4.1.1.

5.8. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren een rekening te openen zonder enige uitleg.

5.9. Indien wij ontdekken, of redelijke gronden hebben om aan te nemen, dat u een van de Gebruikersvoorwaarden schendt, zullen wij u niet registreren als Rekeninghouder, of wanneer u al geregistreerd bent, kunnen wij de Account met onmiddellijke ingang opschorten en/of sluiten. Wanneer wij een Account sluiten, zijn de bepalingen van clausules 4.1 van toepassing.

5.10. Wanneer u een Rekening opent, bevestigt u dat u begrijpt en ermee instemt dat:

5.10.1. er is geen verplichting voor u om de Dienst te gebruiken, en een dergelijke deelname, indien door u verkozen, is naar uw eigen keuze, discretie en risico; en

5.10.2. u mag de Dienst alleen gebruiken voor individuele, persoonlijke en niet voor professionele of syndicale doeleinden.

5.11. Als u een vraag hebt met betrekking tot uw Account, is het uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en ons zoveel informatie te verstrekken als wij redelijkerwijs mogen vragen.

6. BEVEILIGING VAN WACHTWOORDEN EN ACCOUNTS

6.1. Uw gebruikersnaam en wachtwoord moeten door u vertrouwelijk worden gehouden. Wij behouden ons het recht voor om alle Orders die geregistreerd zijn op of geplaatst zijn vanaf uw Account als geldig te beschouwen, waarbij uw gebruikersnaam en wachtwoord (of andere criteria zoals vereist en zoals aan u medegedeeld) correct zijn ingevoerd (wat het gevolg kan zijn van uw nalatigheid), tenzij u naar onze redelijke tevredenheid kunt aantonen dat dergelijk gebruik niet toegestaan of geautoriseerd was door u, noch te wijten was aan uw schuld of nalatigheid.

6.2. Neem onmiddellijk contact met ons op als u uw Accountgegevens bent kwijtgeraakt of vergeten.

6.3. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen (telefonisch, waar mogelijk) als u denkt dat uw Accountgegevens door een derde worden misbruikt, zodat wij uw Account kunnen opschorten om verder misbruik te voorkomen.

7 STORTINGEN EN OPNAMES

7.1. Behalve wanneer wij geld op uw Rekening hebben gestort als onderdeel van een promotie, moet u geld op uw Rekening storten om te kunnen handelen in Virtuele Aandelen die via de Dienst beschikbaar zijn. Details over hoe geld te storten naar en op te nemen van uw Rekening kunt u vinden op de Website.

7.2. Rekeninghouders kunnen alleen stortingen en opnames van hun Rekening doen in EURO ("EUR"). Eventuele kosten voor de omrekening van valuta komen ten laste van de Rekeninghouder. Wij wijzen u erop dat onze diensten gevoelig kunnen zijn voor valutaschommelingen. Alle financiële transacties worden in Euro uitgevoerd, en eventuele schommelingen in wisselkoersen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke waarde van transacties. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle valutarisico's die kunnen ontstaan bij het gebruik van onze diensten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit dergelijke valutaschommelingen. Het wordt aanbevolen dat gebruikers zich bewust zijn van de potentiële risico's en passende maatregelen nemen om zich hiertegen te beschermen

7.3. Wij accepteren alleen betalingen via onze betaal gateway om stortingen op uw Rekening te doen. Cheques, contant of bankwissels worden niet door ons geaccepteerd.

7.4. Minimum stortingen op de rekening zijn momenteel niet van toepassing. Rente is niet verschuldigd over rekeningsaldi. Mogelijke negatieve rente kan worden doorgerekend op het saldo van de rekening. Wij verstrekken geen krediet. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende geld op uw Rekening te houden, en om uw Orders dienovereenkomstig te plaatsen. Als een Order per ongeluk wordt geaccepteerd waarbij uw Rekening niet voldoende saldo heeft om de gehele Order te dekken, kunnen wij ofwel:

7.4.1. de Order annuleren; of

7.4.2. de Order aanvaarden en u verplichten het tekort te betalen.

7.5. Fondsen kunnen door u van uw Rekening worden opgenomen op voorwaarde dat:

7.5.1. u anderszins hebt voldaan aan alle toepasselijke Promotieregels waarop dergelijke fondsen betrekking hebben;

7.5.2. alle betalingen op uw Account zijn bevestigd als zijnde verrekend en zijn niet teruggeboekt, teruggeboekt of anderszins geannuleerd;

7.5.3. alle identiteitscontroles die wij uitvoeren, met inbegrip van controles die wij moeten uitvoeren op grond van toepasselijke voorschriften en regels tegen het witwassen van geld of andere verplichtingen, duidelijk zijn (met inbegrip van verificatie). Aanvullende verificaties kunnen vereist zijn in verband met bepaalde diensten die een extra vertraging kunnen veroorzaken bij het opnemen van geld; en

7.5.4. u hebt voldaan aan de rest van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.6. Houd er rekening mee dat er extra kosten kunnen ontstaan als gevolg van externe factoren zoals financiële instellingen, betalingsverwerkers of wisselkoerstoeslagen. Deze extra kosten, indien van toepassing, zullen volledig voor uw rekening zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke tarieven en voorwaarden van derden te controleren voordat u transacties uitvoert. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige bijkomende kosten die voortvloeien uit externe factoren.

7.7. U (en niet wij) bent verantwoordelijk voor het melden of declareren van opgenomen gelden, inclusief eventuele winsten, indien een dergelijke melding wordt vereist door de lokale wetgeving, belasting- of andere autoriteiten.

7.8. Wij kunnen te allen tijde het op uw Rekening gestorte bedrag verrekenen met de bedragen die u ons verschuldigd bent.

7.9 FTB wat bij een standaard of eenmalige (promotionele) actie is toegekend aan uw handelsrekening na een storting kan niet worden uitgekeerd als uitbetaling en dient te worden gebruikt als extra budget om virtuele aandelen mee aan te kopen.

8. Plaatsen van Orders

8.1. Raadpleeg de Spelregels voor informatie en instructies over het plaatsen van Orders op Masterscout.

8.2. Het is belangrijk dat u de Spelregels leest en volledig begrijpt om de terminologie te begrijpen die op het platform wordt gebruikt en hoe Masterscout wordt beheerd. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid indien u Virtuele aandelen koopt  in omstandigheden waarin u de Spelregels niet heeft gelezen (of niet volledig begrijpt), of u niet bekend bent met de werking van de Dienst.

8.3. U kunt alleen Order plaatsen tot het bedrag dat in uw Balans staat. Geplaatste Orders worden pas geldig nadat wij een volledige en toereikende betaling van uw Rekening hebben ontvangen of wanneer wij, naar ons goeddunken, de Order uitdrukkelijk toestaan onder voorbehoud van toestemming.

8.4. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een Order geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of af te wijzen, om welke reden dan ook.

8.5. U moet uw eigen oordeel gebruiken bij het plaatsen van een Order.

8.6. Orders moeten worden geplaatst via de App.

8.7. Alle speciale aanbiedingen of promoties zijn beschikbaar naar ons eigen goeddunken en kunnen op elk moment worden beperkt op een individuele Account basis, of worden ingetrokken. Promoties zullen onderhevig zijn aan hun eigen Promotieregels die toegankelijk zullen worden gemaakt via de Website of op een andere manier aan u zullen worden meegedeeld. Door deel te nemen aan een promotie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan het toepasselijke Promotiereglement.

8.8. Indien er een geschil is over de tijd waarop een Order is geplaatst, of over de vraag of een Order is geplaatst, is de tijd waarop de Order is geregistreerd (indien geregistreerd) in het transactielogboek bepalend voor de afwikkeling. Indien een poging tot het plaatsen van een order niet is geregistreerd in het transactielogboek, wordt geen Order geacht te zijn geplaatst. U moet in de app via Account → Geschiedenis → Transactiegeschiedenis' controleren  of de Order is geplaatst.

8.9. Wij maken gebruik van een algoritme om veranderingen in de Aandelenprijs te bepalen. Prijswijzigingen van Aandelen worden bepaald op basis van vraag en aanbod van de Virtuele Aandelen en de prestaties van spelers gebaseerd op scores van onze partner Sofascore. Van tijd tot tijd kunnen wij ons algoritme wijzigen om veranderingen in de marktdynamiek en -schaal te verwerken. Dit kan de prijsbewegingen van Aandelen zowel positief als negatief beïnvloeden. Bij het aanbrengen van wijzigingen in ons prijswijzigingsalgoritme zullen wij altijd trachten te handelen in het belang van de markt als geheel.

8.10. Wij kunnen bedrijfsaccounts toestaan de Dienst te gebruiken. Bedrijfsaccounts kunnen worden vrijgesteld van sommige of alle Gebruikersvoorwaarden die niet geschikt zouden zijn voor bedrijfsaccounts, en afzonderlijke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op hun gebruik van de Dienst.

8.11. Er mogen maximaal 10 aandelen van een speler tegelijk worden aangeboden door 1 gebruiker via een sell limit (bepaal je prijs) order. Orders die hier niet aan voldoen, worden verwijderd.

8.12. De initieel aangeboden Virtuele aandelen in de Investfase (“Initiële aanbieding van een Speler”) worden voor een door ons vastgestelde oplopende prijs aangeboden. Aandelen in de Invest-fase kunnen niet verkocht worden.

9. WINST & BETALING

9.1. Alle betalingen die aan u worden gedaan als onderdeel van een opname van gelden van uw Rekening worden gedaan op het bij ons bekende rekeningnummer.

9.2. De verwerking van bankoverschrijvingen kan tot 10 werkdagen in beslag nemen.

9.3. Voor uitbetalingen wordt 1.5% commissie gerekend.

9.4 Het minimum bedrag om uit te betalen is 5 FTB.

10. UW FONDSEN

10.1. Uw Kassaldo wordt gehouden in een standalone handelsrekening op naam van Masterscout BV. Deze rekening is gescheiden van de algemene handelsrekening van Masterscout BV en wordt gebruikt voor alle gebruikers van Masterscout. Alleen stortingen en opnames zullen worden verwerkt binnen deze rekening.

10.2. Zodra u Virtuele aandelen hebt gekocht, is de toepasselijke waarde van uw Virtuele aandelen niet opgeslagen op een rekening of anderszins beschermd waarbij het risico bij de gebruiker ligt.

11. FOUTEN EN VERMOEDELIJKE FOUTEN

11.1. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt in prijzen die door ons via de Website/App worden aangeboden of aanvaarde Orders. Menselijke en/of systeemfouten kunnen echter af en toe voorkomen.

11.2. Wij behouden ons het recht voor om redelijkerwijs voor de hand liggende fouten te corrigeren en alle geplaatste Orders te annuleren wanneer dergelijke fouten zich hebben voorgedaan, inclusief dubbele of onjuiste uitgifte van Aandelen, dubbele of onjuiste betalingen (bijv. bonussen, stortingen, opnames, onjuist krediet bij de verkoop van voetballers).

11.3. Als er per ongeluk geld op uw Account of op de rekening van uw Kaart wordt bijgeschreven, is het uw verantwoordelijkheid om ons onverwijld van de fout op de hoogte te stellen. Alle winsten die na de fout en vóór de kennisgeving aan ons worden bijgeschreven, al dan niet in verband met de fout, worden als ongeldig beschouwd en worden teruggestuurd naar, of kunnen anderszins door ons worden teruggevorderd.

11.4. Alle bedragen die op uw Rekening worden gecrediteerd of aan u worden betaald als gevolg van een fout, worden geacht, in afwachting van een oplossing volgens artikel 11.2, door u in bewaring te worden gehouden voor ons en moeten onmiddellijk aan ons worden terugbetaald. In dergelijke omstandigheden, als u gelden op uw Account heeft, kunnen wij deze gelden van uw Account terugvorderen. Wij gaan ermee akkoord dat wij redelijke inspanningen zullen leveren om eventuele fouten op te sporen en u op de hoogte te stellen van dergelijke fouten met betrekking tot u, uw verbintenis met ons, of uw account, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

11.5. Zodra u een fout vermoedt of zich daarvan bewust wordt, dient u:

11.5.1. onmiddellijk alle activiteiten op de Dienst staken; en

11.5.2. ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van een dergelijke fout of vermoedelijke fout.

11.6. Wanneer u gelden die op uw Rekening zijn gecrediteerd, of die u als gevolg van een fout zijn toegekend, hebt gebruikt om Orders te plaatsen, kunnen wij dergelijke Orders annuleren en/of winsten inhouden die u met dergelijke gelden hebt gewonnen, en als wij op dergelijke Orders hebben uitbetaald, worden dergelijke bedragen geacht door u voor ons in bewaring te worden gehouden en moeten zij onmiddellijk aan ons worden terugbetaald.

12. CHARGE-BACKS

U zorgt ervoor dat er geen terugboekingen of andere annuleringen van deposito's met betrekking tot uw Account zullen worden gedaan zonder onze toestemming. U stemt ermee in ons alle kosten te vergoeden die wij zouden oplopen als gevolg van uw inbreuk op deze clausule.

13. AFSLUITING VAN REKENINGEN

13.1. Neem contact met ons op als u uw Account wilt sluiten.

13.2. Als uw Rekening een Inactieve Rekening wordt:

13.2.1. zullen wij redelijke inspanningen leveren (ten minste twee e-mails) om u op de hoogte te stellen en u de gelegenheid te geven uw Account te reactiveren en

13.2.2. indien u uw Account niet reactiveert binnen 60 dagen na ontvangst van onze eerste e-mail overeenkomstig artikel 13.2.1, behouden wij ons het recht voor om uw Account te beëindigen in overeenstemming met artikel 4.1.2.

13.3. Als wij niet in staat zijn om u de gelden terug te geven die u op grond van artikel 13.2.2 verschuldigd bent, wordt een vergoeding ter compensatie van de door ons gemaakte kosten voor het aanhouden van de Inactieve in mindering gebracht op de gelden op uw Inactieve Rekening vanaf de datum die in het Inactiefheidsbericht is vermeld tot de vroegste van de volgende data:

13.3.1. het reactiveren van uw Account; of

13.3.2. de fondsen op uw Inactieve Rekening zijn uitgeput (op welk punt wij uw Rekening kunnen sluiten).

13.4. Indien u vragen heeft over Inactieve Rekeningen, neem dan contact op met de servicedesk voor verdere informatie.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ONZE WEBSITE EN DE INHOUD

14.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten waar ook ter wereld, geregistreerd of niet-geregistreerd, met inbegrip van elke toepassing of recht op toepassing van dergelijke rechten in alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen, alsmede afbeeldingen, ontwerp, lay-out, afbeeldingen, tekst, concepten, methodologieën, code en software met betrekking tot de Dienst en het materiaal daarin (anders dan door gebruikers gegenereerde inhoud) ("Masterscout-inhoud").

14.2. U wordt geen recht verleend op gebruik, en mag geen gebruik maken, van enige van de Masterscout inhoud anders dan zoals uiteengezet in de Gebruikersvoorwaarden. U mag de Dienst (of een deel ervan of de inhoud ervan) niet gebruiken voor commerciële doeleinden; u mag echter materiaal downloaden van de Dienst uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik door u.

14.3. Op voorwaarde dat u in het bezit bent van een geldig Account, kunt u toegang krijgen tot de Dienst en deze gebruiken op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentiebasis voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële en amusement doeleinden. Onder de voorwaarden van deze licentie zult u niet:

14.3.1. proberen enig element van de Dienst te reverse-compileren, te disassembleren, of anderszins te reverse-engineeren;

14.3.2. proberen om toegang te verkrijgen, of anderen helpen bij het verkrijgen, tot de onderliggende code van enig element van de Dienst, of Masterscout Inhoud daarvan overnemen; of

14.3.3. de Dienst te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de Gebruikersvoorwaarden, in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving of intellectuele eigendomsrechten van derden, of pogingen onderneemt om de geest en de bedoeling van de levering van de Dienst te omzeilen.

14.4. Masterscout Inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die wij naar ons eigen goeddunken kunnen weigeren).

14.5. Masterscout maakt geen aanspraak op enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam en het beeld van een sportteam, organisator van een evenement en / of speler die wordt gekenmerkt op haar websites, en deze namen en / of beelden worden uitsluitend gebruikt om de Diensten te verlenen. Van tijd tot tijd kan Masterscout echter sponsor- en/of andere regelingen aangaan met sportteams, organisatoren van evenementen en/of spelers (of bevoegde licentiegevers van materialen met betrekking tot teams, organisatoren en/of spelers), die Masterscout het recht verlenen om bepaalde materialen op zijn websites te gebruiken.

15. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

15.1. Bepaalde aspecten van de Dienst kunnen u uitnodigen of toestaan om uw eigen inhoud te uploaden ("door Gebruikers Geproduceerde Inhoud"). Wij oefenen geen redactionele controle uit over de door Gebruikers Geproduceerde Inhoud, en onderschrijven deze dan ook niet, en wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke door Gebruikers Geproduceerde Inhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw door Gebruikers Geproduceerde Inhoud.

15.2. Voor alle door Gebruikers Geproduceerde Content die u verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke content:

15.2.1. een origineel werk is dat door u is gecreëerd of u beschikt over een licentie of de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar om de door Gebruikers Geproduceerde Content op die manier te gebruiken;

15.2.2. geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van derden waar ook ter wereld;

15.2.3. geen lasterlijke of anderszins ongepaste materialen of verklaringen bevat;

15.2.4. geen enkele vorm van kwaadaardige computercode bevat (b.v. virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz.) die een van de Diensten zou kunnen uitschakelen of verstoren;

15.2.5. voldoet aan alle Toepasselijke Wetgeving; en

15.2.6. kan worden gebruikt in verband met het bekendmaken en promoten van ons en onze Dienst.

15.3. Alle door Gebruikers Geproduceerde Content die u verstrekt wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en rechtmatig door u verstrekt en u wordt automatisch geacht ons een onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie te hebben verleend om die door Gebruikers Geproduceerde Content naar eigen goeddunken te kopiëren, tentoon te stellen, te publiceren, te distribueren of anderszins te gebruiken en in sublicentie te geven, inclusief voor commerciële doeleinden. Dergelijk gebruik kan omvatten in gedrukte publicaties, multimedia presentaties, op de Website of op de App of in enig ander distributie medium. U stemt ermee in dat wij uw naam, gelijkenis en enige andere biografische informatie in dergelijke door Gebruikers Geproduceerde Content naar eigen goeddunken mogen gebruiken, inclusief voor commerciële doeleinden. Daarnaast ziet u af van enig recht op inspectie of goedkeuring van het eindproduct, inclusief schriftelijke kopij, waarin uw gelijkenis of getuigenis verschijnt. Om twijfel te voorkomen, gaat u ermee akkoord dat u geen geldelijke of andere claim tegen ons indient voor ons gebruik van uw door Gebruikers Geproduceerde Content.

15.4. Indien u problemen heeft met door Gebruikers Geproduceerde Content die door andere gebruikers is aangeleverd, of indien u ons gebruik (of niet-gebruik) van uw door Gebruikers Geproduceerde Content wilt bespreken, laat het ons dan weten door hier contact met ons op te nemen. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn hiertoe niet verplicht) om door Gebruikers Geproduceerde Content te bewerken of te verwijderen.

15.5. U zult ons op verzoek vrijwaren tegen alle verliezen, schade, claims of kosten die wij lijden of oplopen (direct of indirect) als gevolg van een claim van een derde partij tegen ons in verband met door Gebruikers Geproduceerde Content die u naar de Dienst uploadt.

16. VERDACHTE orders

16.1. In deze Gebruiksvoorwaarden zal "Verdachte order" verwijzen naar gevallen waarin Masterscout redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een order of een aantal orders onder verdachte omstandigheden zijn geplaatst. Verdachte orders omvatten gevallen waarin:

16.1.1. er is een ongebruikelijke frequentie en/of zeer ongebruikelijk patroon van Orders (in vergelijking met de norm) geplaatst op dezelfde selectie in een kort tijdsbestek of het geval waarin de Gebruiker met zichzelf handelt om een virtueel Aandeel een bepaalde richting op te sturen;

16.1.2. Masterscout redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een Order of een reeks van gekoppelde Orders zijn geplaatst op robotische, geautomatiseerde wijze, of anders dan door de rekeninghouder die elke Order handmatig via zijn rekening plaatst;

16.1.3. Masterscout redelijkerwijs van mening is dat u gebruik heeft gemaakt van oneerlijke externe factoren of invloeden die verband houden met de voetballer of voetballers (voor zover van toepassing) die het onderwerp zijn van enige orders, of een andere deelnemer aan evenementen waarbij dergelijke voetballer(s) betrokken zijn;

16.1.4. Masterscout redelijkerwijs vermoedt dat u dubbele Rekeningen heeft geopend of wanneer wij redelijkerwijs vermoeden dat tweede of volgende Rekeningen onder gemeenschappelijke controle staan met uw Rekening met het oog op het verbergen van de werkelijke waarde, de aard of het patroon van de orders geplaatst door u of namens u, zelfs indien tweede of volgende Rekeningen zijn geopend onder verschillende namen;

16.1.5. Masterscout anderszins van mening is, redelijk handelend, dat u de Dienst gebruikt in overleg met of namens anderen, of dat u handelt anders dan in uw eigen naam. Onder deze gebruiksvoorwaarden, staan wij niet toe dat gebruikers accounts (met inbegrip van syndicaten, samenwerkingsverbanden, en / of groep accounts) of IP-adressen delen;

16.1.6. Masterscout redelijkerwijs van mening is dat u, of een groep mensen die samen met elkaar handelen en met u verbonden zijn, zich bezighoudt met illegale of frauduleuze activiteiten tijdens het gebruik van onze Dienst of zich bezighoudt met activiteiten in een poging om ons te bedriegen;

16.1.7. Masterscout redelijkerwijs van mening is dat u samenspant met andere Rekeninghouders om een voordeel te verkrijgen, Aandelenkoersen te manipuleren of anderszins;

16.1.8. Masterscout redelijkerwijs van mening is dat u gebruik maakt van een fout, lacune of fout in onze software, of anderszins te kwader trouw handelt; en/of

16.1.9. Masterscout redelijkerwijs van mening is dat Orders zijn geplaatst vanaf een andere locatie of apparaat dan de locatie of het apparaat dat u beweert te hebben gebruikt om een Order te plaatsen.

16.2. In het geval van een van de activiteiten bedoeld in artikel 16.1, kan Masterscout, redelijk handelend:

16.2.1. u om nadere informatie te vragen die wij redelijkerwijs nodig hebben om te onderzoeken of de Order een Verdachte Handeling is in de zin van artikel 16.1;

16.2.2. de betaling van bedragen aan u op te schorten of in te houden in afwachting van de ontvangst door ons van voldoende bewijsmateriaal van u zodat Masterscout kan bepalen (redelijk handelend) dat een order geen verdachte ordr is zoals bedoeld in artikel 16.1. Bijvoorbeeld, Masterscout vermoedt dat een order of een reeks van aangesloten orders robotisch of door geautomatiseerde middelen kan zijn geplaatst, kunnen wij eisen dat u redelijk bewijs levert dat elke order handmatig is geplaatst door u via uw account. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om informatie te verzamelen en te verwerken in verband met uw orders patronen, persoonlijke gegevens, storting van fondsen en alle andere gerelateerde informatie en vragen die ons zullen helpen bij het onderzoeken van een vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden;

16.2.3. de betaling van bedragen aan u opschorten of inhouden, gewoonlijk niet langer dan 30 dagen, maar indien relevant voor een langere periode die redelijkerwijs nodig is (bijvoorbeeld, in afwachting van een onderzoek door ons, een regulator, een wetshandhavingsinstantie of een andere derde partij). Wij kunnen ook bedragen die verkregen zijn door een inbreuk op artikel 18.1 voor onbepaalde tijd inhouden; of

16.2.4. een order of een reeks van verbonden orders annuleren, of anderszins uw Account beëindigen in overeenstemming met de methoden uiteengezet in artikel 4.1. Waar mogelijk, zullen wij u op de hoogte houden van dergelijke acties of verzoeken.

16.3. Wanneer wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u hebt deelgenomen aan, of in verband bent gebracht met, een soort van Verdacht Handelen, zullen wij ons redelijke inspanningen getroosten om dergelijke zaken te onderzoeken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van verschillende praktijken voor het opsporen van samenspanning, verdachte orders, fraude en valsspelen.

16.4. Wij behouden ons het recht voor om alle kosten of verliezen die wij lijden en die direct of indirect verband houden met een van de activiteiten waarnaar in artikel 16.1 wordt verwezen, op u te verhalen. Dit recht doet geen afbreuk aan andere rechten (inclusief rechten van gemeen recht) die wij tegen u kunnen hebben, hetzij onder deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins.

16.5. Ongeacht of wij een Account opschorten of beëindigen en niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten om een orders te annuleren indien:

16.5.1. er sprake is van een technologische fout (met inbegrip van situaties waarin u een bug in het systeem manipuleert, oneerlijk voordeel haalt uit een storing, een onjuist bedrag van uw Rekening opneemt als gevolg van duplicatie, of een andere technologische fout); of

16.5.2. wanneer er naar onze mening, redelijk handelend, een duidelijke fout is in de voorwaarden van de toepasselijke order, inclusief wanneer de prijs van de toepasselijke Order meer dan vijf procent (5%) afwijkt van de markt op de Dienst voor de toepasselijke speler.

17. FRAUDE

17.1. Wij behouden ons het recht voor om strafrechtelijke of andere sancties tegen u in te stellen indien wij vermoeden dat u zich schuldig hebt gemaakt aan frauduleuze, oneerlijke of criminele handelingen en wij kunnen dergelijke informatie bekendmaken aan de relevante autoriteiten of andere relevante derden (bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders) voor zover dit in dit verband noodzakelijk kan zijn.

17.2. Wij behouden ons het recht voor om een Account op te schorten of te beëindigen indien wij van mening zijn dat u betrokken bent bij fraude, het witwassen van geld en/of enige andere vorm van illegale of verdachte activiteiten en om de gegevens die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten te melden aan de relevante autoriteiten.

18. AANSPRAKELIJKHEID

18.1. Wij stemmen ermee in de Dienst met redelijke bekwaamheid en zorg en zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen.

18.2. Behalve zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt de Dienst geleverd zonder verdere garantie van welke aard dan ook. Alle voorwaarden, garanties, verklaringen en voorwaarden die door de wet, het gebruik of anderszins geïmpliceerd worden, worden door ons uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

18.3. U erkent dat wij niet kunnen garanderen dat de Dienst:

18.3.1. aan uw eisen voldoen;

18.3.2. hetzelfde blijft (aangezien wij de Dienst kunnen wijzigen of geheel kunnen verwijderen);

18.3.3. compatibel is met alle of enige hardware of software die u mogelijk gebruikt;

18.3.4. te allen tijde of op een bepaald tijdstip beschikbaar is;

18.3.5. accuraat, up-to-date of betrouwbaar is; of

18.3.6. volledig vrij is van fouten of volledig vrij isvan virussen, elektronische bugs, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten en u moet dienovereenkomstig uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen.

18.4. U erkent ook dat Masterscout:

18.4.1. de prestaties of veiligheid van onze Dienst niet kan garanderen; en

18.4.2. niet verantwoordelijk is voor enige schade of verlies die u direct of indirect lijdt als gevolg van een virusaanval die kan worden herleid tot onze Dienst, voor zover de wet dit toelaat.

18.5. U aanvaardt dat door het gebruik van de Dienst het risico bestaat dat u zowel geld kunt verliezen als geld kunt winnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Dienst op uw eigen risico is en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor uw verliezen opgelopen bij het gewone gebruik of bij uw misbruik van de Dienst.

18.6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan u en/of een derde als gevolg van enige:

18.6.1. vergissing, drukfout, transactiefout, technische storing, in elk geval ontstaan door omstandigheden buiten onze redelijke controle (met inbegrip van onjuiste of onvolledige gegevens van een derde leverancier);

18.6.2. afgelasting van een voetbalwedstrijd om een reden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben;

18.6.3. Overmacht;

18.6.4. Schending van de Gebruikersvoorwaarden door u of een derde partij;

18.6.5. samenspanning en/of criminele handelingen door u of een derde partij;

18.6.6. advies of aanbevelingen verstrekt door ons (met inbegrip van tips als onderdeel van ons marketingmateriaal) of derden (met inbegrip van opmerkingen op het forum of gastbloggers, vloggers en/of artikelen) via de Dienst;

18.6.7. verlies van inhoud of materiaal geupload of verzonden via de Website of de App;

18.6.8. verlies dat u kunt lijden als gevolg van misbruik van gebruikersnamen of wachtwoorden of als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw Account, ongeacht of dit frauduleus is of niet;

18.6.9. Orders die om welke reden dan ook niet geplaatst worden of u die afgesloten wordt van of geen toegang krijgt tot de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot het falen, ontoereikendheid of verbreking van uw computer, mobiel apparaat, telecommunicatiediensten, internetverbinding of anderszins, en het saldo van uw Account zal te allen tijde zijn zoals het op onze server is geregistreerd; en/of

18.6.10. verlies als gevolg van prijswijzigingen van Virtuele aandelen die voortvloeien uit enige aankondiging die wij doen.

18.7. U bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging in, of opschorting of onderbreking van de Dienst.

18.8. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of hoe dan ook ontstaan voor:

18.8.1. verlies van gegevens;

18.8.2. verlies van reputatie;

18.8.3. verlies van kansen, of

18.8.4. verlies van goodwill.

18.9. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte of bijzondere schade. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die niet een voorzienbaar gevolg was van onze nalatigheid, schending van de Gebruikersvoorwaarden, wettelijke plicht of enige andere zorgplicht die wij aan u verschuldigd zijn. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg is of als dergelijk verlies of dergelijke schade door u en ons werd overwogen op het moment dat u gebonden werd aan de Gebruikersvoorwaarden.

18.10. Onder voorbehoud van artikel 18.6 tot 18.9 en 18.11, zal onze totale gecombineerde aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit of in verband met elke Order of Order die door u is geplaatst, ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, (voor zover toegestaan door de wet) in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de relevante Order of Order die door u is geplaatst met betrekking tot de toepasselijke Order die de aanleiding was voor de claim.

18.11. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, met inbegrip van maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

18.12. Niets in deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

19. UW PRIVACY EN COOKIES

De privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Zie ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor details over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken.

20. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Dienst kan links bevatten naar websites van derden die door anderen worden gecontroleerd en onderhouden. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die websites te bekijken om er zeker van te zijn dat u ze met plezier gebruikt.

21. ALGEMEEN

21.1. Het nalaten door ons om aan te dringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen of om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij recht hebben, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door ons van een bepaling houdt geen verklaring van afstand in van een eventuele latere schending van die bepaling.

21.2. Gehele overeenkomst:

21.2.1. De Gebruikersvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Masterscout en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, regelingen, beloften, toezeggingen, voorstellen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

21.2.2. U erkent dat bij het aangaan van de Gebruikersvoorwarden van de Dienst, u niet hebt vertrouwd op enige precontractuele verklaring (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is), die zijn gemaakt door of namens Masterscout, met betrekking tot het onderwerp van de Gebruikersvoorwaarden van de Dienst, die niet uitdrukkelijk is opgenomen in de Gebruikersvoorwaarden van de Dienst.

21.2.3. U stemt ermee in dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling van zaken of een nalatige onjuiste verklaring op basis van een Precontractuele Verklaring.

21.2.4. Niets in deze clausule zal de aansprakelijkheid van u of Masterscout beperken of uitsluiten die voortvloeit uit een precontractuele frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of frauduleuze verzwijging

21.3. Overdracht van rechten en verplichtingen:

21.3.1. U mag geen rechten of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Dienst overdragen, toewijzen, belasten of anderszins van de hand doen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21.3.2. U stemt ermee in dat wij, ingevolge een bedrijfsreorganisatie of een fusie/overname, rechten of verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met de Dienst mogen overdragen, toewijzen, belasten of anderszins van de hand mogen doen.

21.3.3. U stemt er ook mee in dat wij een beroep kunnen doen op derden en onze verplichtingen kunnen uitbesteden, op voorwaarde dat wij tegenover u verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

21.4. Indien een van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar om welke reden dan ook door een bevoegde rechter wordt bevonden, dan zal een dergelijke voorwaarde worden verwijderd en de overige voorwaarden zullen overleven en volledig van kracht blijven en bindend blijven voor en afdwingbaar zijn door Masterscout en u.

22. OPMERKING

22.1. Alle kennisgevingen door u aan ons moeten worden gegeven via e-mail aan [email protected].

22.2. Masterscout zal u op de hoogte brengen via de Dienst of door gebruik te maken van de contactinformatie die u aan ons hebt verstrekt als onderdeel van uw registratie. Gelieve ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen - dit is uw verantwoordelijkheid.

22.3. Een kennisgeving wordt geacht ontvangen en behoorlijk betekend te zijn onmiddellijk na verzending per post aan de Dienst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, zal het voldoende zijn om, in het geval van een brief, te bewijzen dat deze brief behoorlijk geadresseerd, gefrankeerd en op de post werd gedaan en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail werd verzonden naar, en ontvangen door, het e-mailadres dat door de geadresseerde werd opgegeven.

23. KLACHTEN EN GESCHILLEN

23.1. Mocht u een klacht willen indienen, zorg er dan voor dat u deze stuurt naar [email protected] met een duidelijke beschrijving van de klacht in het bericht.

23.2. Onder voorbehoud van artikel 23.3, zullen wij na ontvangst van een klacht binnen 24 uur de ontvangst van de klacht bevestigen. Het onderzoek zal beginnen binnen één (1) "Werkdag" (zijnde een dag anders dan een zaterdag of zondag waarop de fysieke banken in Nederland geopend zijn voor zaken).

23.3. Klachten met betrekking tot een order moeten door u worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de order is afgewikkeld (maar te allen tijde binnen 6 maanden vanaf de datum waarop de order is geplaatst). Wij kunnen niet garanderen dat wij op uw verzoek kunnen reageren als dit niet binnen deze periode is ingediend.

23.4. Onder voorbehoud van vertragingen als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van Masterscout of buiten de redelijke controle van de medewerker die de Klachten behandelt, zal Masterscout de klacht onderzoeken, beslissen over en elke aanbevolen gedragslijn aan u communiceren zo snel als praktisch mogelijk is, maar zal ervoor zorgen dat de klachtenprocedure binnen 8 weken is voltooid.

23.5. Zodra wij een definitief besluit hebben genomen, stellen wij u daarvan in kennis via de door u gekozen contactmethode. Als u nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen via het platform voor online geschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie. Zorg er echter voor dat u onze klachtenprocedure volledig heeft uitgeput voordat u contact opneemt met ODR. De contactgegevens en informatie voor ODR zijn als volgt

Online geschillenbeslechting https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

23.6. Alle klachten, beroepen, bewijsmateriaal en andere informatie verzameld, bewaard en verwerkt door Masterscout zal te allen tijde worden behandeld met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Uw persoonlijke informatie verzameld door Masterscout zal alleen worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met Masterscout gegevensbeschermingsbeleid.

23.7. De Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst in het algemeen en elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of hun onderwerp of totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden beheerst door Nederlands recht.

23.8. De Nederlandse rechtbanken zijn normaal gesproken bevoegd voor geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruikersvoorwaarden of hun totstandkoming of uw gebruik van de Dienst in het algemeen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), tenzij u woonachtig bent in een andere lidstaat van de Europese Unie binnen de Grondgebieden. Wij behouden ons het recht voor om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van de Gebruikersvoorwaarden in het land waar u woont of in enig ander relevant land.

23.9. Indien u als consument woonachtig bent in de Europese Unie en wij de Dienst richten naar de Lidstaat waar u woonachtig bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woonachtig bent. Niets in de Gebruikersvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om een beroep te doen op dergelijke dwingende bepalingen van lokaal recht.

24. VERWIJDERING VAN VOETBALLERS VAN HET PLATFORM

24.1 Pensioen

Als een voetballer stopt:

- zullen alle openstaande orders op die voetballer onmiddellijk worden opgeschort; en

- behouden wij ons het recht voor om de handel in deze voetballer op te schorten voor een periode van maximaal 3 maanden (of een andere periode die wij naar eigen goeddunken passend achten).

Na die tijd verwijderen wij de voetballer van het platform en vervallen alle openstaande orders en posities op die voetballer onmiddellijk - wat betekent dat u de oorspronkelijke prijs die u voor de virtuele aandelen hebt betaald, verliest, evenals elke prijsstijging sinds u die virtuele aandelen hebt gekocht. U zult geen verdere orders op die voetballer kunnen plaatsen.

Indien een voetballer die van het platform verwijderd werd op basis van pensionering, vervolgens weer gaat spelen in een dezelfde of andere voor Masterscout in aanmerking komende competitie, behouden wij ons het recht voor om die voetballer opnieuw te lanceren in de Invest-fase. Eerder verlopen posities of orders zullen echter niet worden hersteld, en u zult nieuwe virtuele aandelen moeten kopen.

24.2 Andere omstandigheden

Wij behouden ons het recht voor om een voetballer van Masterscout te verwijderen in andere omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer een voetballer:

- Overlijdt

- als vermist is opgegeven voor meer dan 4 weken

- veroordeeld is of opgenomen is in de gevangenis

- Gedurende een volledig kalenderjaar geen competitievoetbal speelt binnen onze in aanmerking komende competities of anderszins - dit is geheel ter beoordeling van Masterscout

Wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen zich voordoet, behouden wij ons het recht voor om de handel met betrekking tot de betrokken voetballer onmiddellijk op te schorten en wij trachten die voetballer binnen 48 uur van het platform te verwijderen (of een ander tijdsbestek dat wij naar eigen goeddunken geschikt achten).

Wanneer de voetballer van het platform wordt verwijderd, zullen alle openstaande orders en posites op die voetballer onmiddellijk vervallen - wat betekent dat u de oorspronkelijke inzet die u voor de virtuele aandelen hebt betaald, verliest, evenals elke prijsstijging sinds u die virtuele aandelen hebt gekocht. U zult geen verdere orders op die voetballer kunnen plaatsen.

Laatst bijgewerkt: 14-11-2023